ปีก่อนๆ

ภาพและเสียง YouTube video clips เพลงธรรมยาตรา
เสียงจากคนใน บันทึกจากคนนอก เอกสารประชาสัมพันธ์

ผลพลอยได้ที่น่าภาคภูมิใจ

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ภาพความร่วมมือกันของชาวบ้านมีเพิ่มมากขึ้น งานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวยังก่อเกิดสิ่งใหม่ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานความรู้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และที่เห็นได้ชัดเจนคือ สถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำลำปะทาว โดยคนในชุมชนบ้านท่ามะไฟหวานที่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปรับผิดชอบจัดรายการและดูแลสถานีร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งสะท้อนความคิดเห็นหลังจากได้เข้าร่วมงานธรรมยาตราว่า การที่จะมองเห็นสิ่งดีๆ ได้นั้น บางครั้งเราต้องทำเป็นมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นด้วย ได้ฝึกตนเองที่จะมองหาและมองให้เห็นสิ่งดีที่อยู่ในตัวของแต่ละคน ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นคนเรียกร้องว่าต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้ แต่เมื่อได้มาทำงาน มาสัมผ้สกับคณะธรรมยาตรา ชีวิตได้รู้จักการอะลุ้มอล่วยขึ้น วางจิตวางใจได้ โดยเฉพาะเมื่อเจอสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ต้องเกิดการแบ่งปันกัน ลำบากด้วยกัน… เมื่อผ่านสถานการณ์เช่นนั้นมาแล้ว จึงไม่คิดที่จะกลัวลำบากอีกต่อไป

Advertisements