องค์กรร่วมจัด

 • วัดป่าสุคะโต, วัดป่ามหาวัน, วัดภูเขาทอง, อาศรมวิริยะธรรม
 • ชมรมเด็กรักนก
 • วัดป่าศิลางาม (เต่าใหญ่)
 • ชุมชนวิถีไท
 • ชมรมธารน้ำใส จังหวัดชัยภูมิ
 • ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลแก้งคร้อ
 • โรงพยาบาลหนองบัวแดง
 • โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เขต ๑ และ ๒
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ขอนแก่น
 • สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่
 • ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
 • ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
 • โรงเรียนรุ่งอรุณ
 • โรงเรียนเพลินพัฒนา
 • โรงเรียนดนตรีกาญจนา
 • ร้านเลมอนฟาร์ม
 • มูลนิธิสานแสงอรุณ
 • มูลนิธิโลกสีเขียว
 • มูลนิธิโกมลคีมทอง
 • เครือข่ายพุทธิกา
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
 • ร้านดีมิ่งโลหะการช่าง

· วัดป่าสุคะโต ,วัดป่ามหาวัน

· ชุมชนวิถีไท

· ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ

· ชมรมเด็กรักนก

· ชมรมธารน้ำใส จังหวัดชัยภูมิ

· ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ)

· มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

· วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยภูมิ

· โรงพยาบาลชัยภูมิ

· โรงพยาบาลแก้งคร้อ

· สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

· สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

· สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เขต 1

· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

· สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น

· สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

· สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

· องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

· องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่

· สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

· โรงเรียนรุ่งอรุณ

· ร้านเลมอนฟาร์ม

· มูลนิธิสานแสงอรุณ

· มูลนิธิโลกสีเขียว

· มูลนิธิโกมลคีมทอง

· เครือข่ายพุทธิกา

· เครือข่ายจิตอาสา

มูลนิธิสุขภาพไทย

Advertisements