คำภาวนา

ก่อนออกเดินทางทุกๆ วันตอนเช้า เราจะกล่าวคำภาวนานี้

ทุกย่างก้าวในวันนี้
เราจะเดินด้วยความสงบ อย่างมีสติ
เพื่อสันติสุขในใจเรา
และเพื่อเปิดใจรับรู้ทุกข์สุขของสรรพชีวิต
ตามรายทางเบื้องหน้านี้
เราจะเดินด้วยความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ
สำนึกในบุญคุณของสรรพสิ่ง
ไม่ว่าผืนดิน ป่าเขา ลำเนาธาร
ขอให้สรรพชีวิต จงเป็นสุข
ปลอดพ้นจากภัยทั้งปวง
ขอให้ทุกชีวิตเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
อยู่อย่างบรรสานสอดคล้อง ด้วยเมตตาต่อกัน
ขอให้บุญกุศล ที่เราพร้อมใจบำเพ็ญในวันนี้
จงเป็นพลวปัจจัย ให้สันติสุขบังเกิดขึ้น
ในท้องถิ่นนี้
ขอความบริสุทธิ์สดใส
จงคืนสู่ธรรมชาติ อย่างยั่งยืนยาวนานตลอดไป

พระไพศาล วิสาโล
ตุลาคม ๒๕๕๖

Advertisements