อื่นๆ

เดินบางช่วงได้ไหม

ได้ค่ะ  ให้ร่วมเข้าขบวนได้ตามจุดเพล และจุดพักค้างคืน ที่ระบุไว้ในกำหนดการ

ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนหรือไม่

ไม่เรียกเก็บ แล้วแต่กำลัง และความศรัทธา

โฆษณา