การเดินและการภาวนา

เป็นกิจกรรมที่ท้าทายตัวเองว่า “เดินไปทำไม” การเดินเป็นการปฎิบัติให้เห็น สัมผัสได้ด้วยตนเองทั้งภายนอกและภายใน ถือเป็นหัวใจของงานธรรมยาตรา ทำให้รู้ว่า “การเดินได้” กับ “เดินเป็น” มีความแตกต่างกันอย่างไร

ในส่วนของชาวบ้าน อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าคณะธรรมยาตราเดินเพื่ออะไร เพื่อธรรมชาติ เพื่อรักษาป่า ต้นไม้ ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะไม่ได้ร่วมเดิน แต่ชาวบ้านก็เข้าใจ ไม่ระแวง ไม่มีคำถามเหมือนปีแรกๆ ที่มักจะมีคำถามเสมอว่าเดินอะไร เดินทำไม เดินเพื่ออะไร

ประการสำคัญ คือ ความไว้วางใจ และศรัทธาต่อพระผู้นำทางจิตวิญญาณ รวมทั้งความเชื่อมั่นในความตั้งใจของคณะทำงานธรรมยาตรา ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยังหมายถึง วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเคารพซึ่งกันและกัน อยู่กันด้วยความรัก ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จนเกิดเป็นความประทับใจและผูกพัน อยากกลับมาเดินทุกๆ ปี โดยคณะที่มาเดินธรรมยาตราจะขยายวงบอกต่อจากเพื่อนสู่เพื่อน ไปสู่ผู้คนหลากหลายอาชีพ นับตั้งแต่ข้าราชการ ครู พนักงานบริษัท  หลายๆ คนเมื่อรู้กำหนดการก็เริ่มเตรียมตัวและวางแผนที่จะมาเข้าร่วมเดิน  งานธรรมยาตราจึงเป็นเสมือนพื้นที่สำหรับกัลยาณมิตรที่มีแนวคิดคล้ายๆ กัน

Advertisements