ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลชัยภูมิได้สนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพร่างกาย ให้กับชาวบ้านตามจุดพักค้างคืน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยเอกสารแผ่นพับ และโปสเตอร์  สถานีอนามัยบ้านท่ามะไฟหวานให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเคมีสะสมในเลือดให้กับชาวบ้าน ตามจุดพักค้างคืน และจุดเพล พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ แจกเอกสารแผ่นพับและโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี โรคต่างๆ และการปฏิบัติ ซึ่งผลการตรวจเลือดนี้สามารถนำไปกระตุ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความตระหนักในสารเคมีให้กับชาวบ้านได้ดี

นอกจากนี้แล้วนายแพทย์และอาสาสมัครจากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา โดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชัยภูมิ ได้ออกตั้งหน่วยบริการ ตามจุดพักของคณะธรรมยาตรา

โฆษณา