ฟังธรรมและสวดมนต์

คลิกเพื่อฟังธรรมเทศนาของพระไพศาล วิสาโล

การเทศน์ในแต่ละวัน แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน คือ หัวใจของการเดิน และส่วนที่เป็นปรากฎการณ์ในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมหลายคนสะท้อนว่าการฟังธรรมช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และแก้ปัญหาระหว่างการเดินธรรมยาตรา ทำให้เห็นภาพรวมทั้งกว้างและลึก ทั้งยังเป็นการชี้เป้าหมาย วิธีการ และวิธีแก้ปัญหาของขบวนและกิจกรรมโดยรวม

การฟังธรรมในแต่ละเช้าก่อนออกเดินทาง ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางต่อของทุกๆ คน ส่วนการได้ฟังธรรมขณะเดิน ช่วยทำให้เก็บรายละเอียด และเข้าใจความรู้สึกขณะเดินได้มากขึ้น เช่น ความรู้สึกร้อน เมื่อยล้า โดยมีผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้เชื่อมโยงและอธิบาย โดยนำเรื่องราวที่ได้เดินผ่านมาเป็นธรรมะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้เห็นว่าความร้อน ความเมื่อยล้า และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายขณะเดิน เราจัดการกับจิตใจของเราอย่างไร ได้เรียนรู้ว่าขณะที่เดิน ให้รู้จักธรรมชาติ ให้รู้จักกับความเหน็ดเหนื่อย ให้รู้จักกับความอดทน ซึ่งช่วยขัดเกลาตนเองและสามารถนำไปใช้ในชีวิตและการปฎิบัติธรรมต่อไปได้

โฆษณา